Untitled Document
3.8 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายทินกร ผาบชมภู

เด็กชายชัยพัทธ์ สีลาสิทธิ์

เด็กชายเทวารักษ์ษา ดอกบัว

เด็กหญิงจิราภา กุโบลา

เด็กหญิงธนพร แก้วอินตา

เด็กหญิงธนพรรณ แก้วอินตา

เด็กหญิงอภิษฎา คำวัง

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทียนขาว